Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi smluvními stranami:

provozovatel webu FATE GATE, kterým je fyzická osoba Ing. Walter Ullmann, bydlištěm Rolavská 529/54, 36017 Karlovy Vary, IČ 74243250, DIČ 7710171898, e-mail info@fategate.com, tel. +420606144677, zapsaná na živnostenském úřadě v Karlových Varech, na straně jedné jako prodávající

a

zákazník (dále jen „kupující“), kterým je každá fyzická či právnická osoba, provádějící objednávku zboží prostřednictvím webu FATE GATE, na straně druhé jako kupující.

 1. Kupní smlouva
 2. Objednávka
 3. Storno objednávky
 4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 5. Práva a povinnosti prodávajícího
 6. Práva a povinnosti kupujícího
 7. Zálohy
 8. Ceny
 9. Doprava, poštovné a balné
 10. Způsob platby
 11. Neodebrání zboží
 12. Záruky
 13. Reklamace
 14. Ochrana osobních údajů
 15. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva

Kupní smlouvou se pro potřeby internetového obchodu FATE GATE (dále jen „internetový obchod“) rozumí objednávka, uskutečněná ze strany kupujícího a potvrzená ze strany prodávajícího. Nabídka zboží internetového obchodu prezentuje prodávajícím nabízené a prodávané zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Tím se stává teprve řádně vyplněná objednávka kupujícího. Kupní smlouva se mezi prodávajícím a kupujícím uzavírá v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, případně uhrazením zálohy kupujícím na účet prodávajícího, pokud takové opatření objednávka ke svému potvrzení vyžaduje (viz. bod 6. obchodních podmínek). Internetový obchod je od okamžiku přijetí a potvrzení objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží kupujícímu. Po přijetí objednávky je kupujícímu odeslán automatický potvrzovací e-mail, který je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) návrhu na uzavření kupní smlouvy. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím koncový spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., v platném znění. Je-li kupujícím podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

2. Objednávka

Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu stejně jako s informacemi uvedenými v sekci INFO, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů o kupujícím, tj.

 • jméno a příjmení kupujícího, případně i název organizace
 • kompletní adresa bydliště ve tvaru „ulice, č. p., PSČ a město“
 • kompletní adresa doručení ve tvaru „ulice, č. p., PSČ a město“ v případě, že je odlišná od adresy bydliště
 • kontaktní e-mailová adresa

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku bez předchozího upozornění kupujícího zrušit v případě, že objednávka nebude obsahovat veškeré povinné údaje a další náležitosti. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

3. Storno objednávky

Kupující má právo objednávku stornovat bez udání důvodu nejpozději do 48 hodin od jejího odeslání prodávajícímu na základě vyplněného objednávkového formuláře. Musí o tom prodávajícího jasně a srozumitelně informovat prostřednictvím elektronické zprávy, jejíž součástí bude také obdržený automaticky generovaný potvrzovací e-mail, na adresu info@fategate.com. Po uplynutí uvedené lhůty je objednávka považována za závaznou a nastupují v platnost závazky z objednávky vyplývající, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 1818 a § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku) – je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu sdělit formou elektronické či písemné zprávy, ve které by měl uvést i navržený způsob vrácení uhrazené ceny. Tuto částku se prodávající zavazuje vrátit do 14 dnů od převzetí vráceného zboží. Předpokladem je vrácení zboží v kompletním stavu, tj. včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a v originálním nepoškozeném obalu. Náklady na dopravu vráceného zboží hradí kupující. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme. V případě, že kupující dodá prodávajícímu zboží, které nesplňuje předpoklady vrácení ceny zboží (chybějící dokumenty, nekompletní či poškozené příslušenství apod.), prodávající si vyhrazuje právo vracenou částku ponížit o ztracenou hodnotu zboží, případně na náklady kupujícího zboží odešle zpět na doručovací adresu kupujícího. Sazba za odeslání je totožná s poštovným a balným, uvedeným v Bodu 9 obchodních podmínek. Pokud si kupující zboží již odmítne převzít a smluvní strany se nedohodnou, stává se zboží opět majetkem prodávajícího. Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo zboží zařadit zpět do prodeje za poníženou cenu – s uvedením rozsahu poškození, nekompletnosti apod.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat jej na adresu kupujícího. V případě, že zboží nelze dodat vzhledem k jeho momentální nedostupnosti na trhu, je prodávající povinen o tomto neprodleně informovat kupujícího. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při vyplnění objednávkového formuláře jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Prodávající má povinnost vymazat z databáze údaje o kupujícím v případě, že ten o to písemně požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující na výzvu prodávajícího nepředloží doklady u zboží, kterému zákon stanovuje zvláštní režim prodeje (věkové omezení, nutnost zvláštního oprávnění apod.) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným (vyprodané zboží, zrušení produkce či distribuce zboží apod.) a nedohodne-li se s kupujícím na plnění novém. Prodávající má povinnost potvrdit obdržení objednávky kupujícímu.

6. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno (viz. Bod 2 obchodních podmínek). Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou či elektronickou formou na adresu prodávajícího.

7. Zálohy

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zálohu za objednané zboží, a to ve výši až 100 % z pořizovací ceny. Toto právo je všeobecně aplikováno v následujících případech:

 • u nových (neověřených) zákazníků na první objednávky bez ohledu na hodnotu objednaného zboží (výše zálohy nepřesahuje 50 % pořizovací ceny zboží)
 • u zákazníků, kteří se již v minulosti na stránkách Fate Gate dopustili prohřešků, a to především neodebráním zboží, nereagováním na výzvy k uhrazení záloh apod. (výše zálohy může dosáhnout až 100 % pořizovací ceny zboží)
 • u individuálních objednávek, ke kterým jsou zapotřebí služby externích dodavatelů, bez ohledu na hodnotu objednávky. Na tuto skutečnost je zákazník předem upozorněn (výše zálohy může dosáhnout až 100 % z pořizovací ceny zboží).

Záloha (včetně několikanásobných splátek) je nevratná v případě, že je plnění kupní smlouvy možné. Případné časové prodlevy s avizovanými termíny dodání zboží, nezaviněné prodávajícím (termínové posuny produkce zboží ze strany výrobce, prodlevy v nadnárodní distribuci apod.) nejsou podnětem k požadování navrácení zálohy nebo splátek kupujícímu a odstoupení od kupní smlouvy, pokud se smluvní strany na tomto výslovně nedohodnou. Pokud se plnění stane nemožným (vyprodané zboží, zrušení produkce či distribuce zboží apod.), prodávající je povinen kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat formou elektronické zprávy a v případě nedohodnutí náhradního plnění, které možné je, vrátit plnou výši zálohy nebo splátek zpět na účet či doručovací adresu kupujícího. Zálohu / splátky je třeba převést na účet prodávajícího, tj.

 • číslo účtu: 1186205083
 • kód banky: 5500 (Raiffeisenbank, a.s.)
 • IBAN: CZ9655000000001186205083
 • BIC (SWIFT): RZBCCZPP

Pokud je zálohou nebo splátkami podmíněna objednávka, je její potvrzení ze strany prodávajícího, a tím pádem i uzavření kupní smlouvy, platné až po připsání zálohy nebo splátek na účet prodávajícího. Pokud se prodávajícímu vrátí zboží dle řádné a potvrzené objednávky, na kterou byla kupujícím složena záloha nebo splátky, a strany se nedohodnou na opětovném odeslání zboží nebo ani znovuodeslané zboží nebude kupujícím vyzvednuto, propadá záloha nebo splátky ve prospěch účtu prodávajícího.

8. Ceny

Ceny uváděné v obchodních sekcích internetového obchodu jsou odvislé od platných cen dodavatelů a aktuální kurzovní situace vybraných měn. V případě jakýchkoliv změn, způsobených novou cenovou politikou dodavatelů nebo vyšší mocí, si prodávající vyhrazuje právo ceny upravovat bez předchozího upozornění. Současně však formou elektronické zprávy vyrozumí všechny kupující, jejichž objednávek se změny cen dotknou, o vzniklé situaci a vznese dotaz, zdali nové ceny akceptují, příp. si přejí od kupní smlouvy dodatečně odstoupit.

9. Doprava, poštovné a balné

Standardní způsob doručování zboží na území ČR probíhá prostřednictvím České pošty. Ke každé odesílané zásilce je účtováno poštovné 70,– Kč při platbě předem na účet nebo 110,– Kč při platbě dobírkou. Pro zásilky odesílané na území Slovenské republiky je využíváno výhradně služeb DPD a poštovné činí 340,– Kč při platbě předem na účet nebo 380,– Kč při platbě dobírkou. Při objednávce nad 7000,– Kč není poštovné pro území České republiky účtováno (hodnota se vztahuje ke konkrétní odesílané zásilce, předobjednávky se tudíž nezapočítávají). Pro území Slovenské republiky žádné limity nastaveny nejsou. Prodávající si vyhrazuje právo sazby upravovat v závislosti na změnách sazeb za jednotlivé služby ze strany doručovacích společností.

10. Způsoby platby

Standardním způsobem platby za zboží je dobírka. Na přání kupujícího je možné objednávku v plné výši uhradit převodem na účet prodávajícího, tj. 1186205083/5500, jako platbu předem, a to jak formou jednorázové platby, tak i pomocí splátek, přičemž splátkový kalendář je předem s prodávajícím dohodnut.

11. Neodebrání zboží

Smluvní strany se dohodly, že v případě neodebrání odeslaného zboží ze strany kupujícího vzniká prodávajícímu nárok na požadování smluvní pokuty ve výši 300,– Kč plus poplatek za uskladnění ve výši 5 Kč / položku / den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Současně prodávajícímu vzniká nárok na ponechání si zálohy uhrazené kupujícím na předmětnou objednávku / objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud kupující opakovaně neodebírá objednané zboží, prodávající má právo jeho stávající objednávku / objednávky bez dalšího upozornění zrušit a další mu již nepotvrzovat, tzn. neuzavírat další kupní smlouvy. Současně si prodávající vyhrazuje právo takovému kupujícímu zablokovat a zrušit jeho registraci v internetovém obchodě

12. Záruky

Záruční lhůta se řídí příslušnými ustanoveními Občanského, resp. Obchodního zákoníku, a začíná běžet dnem převzetí zásilky kupujícím. Záruka se nevztahuje:

 • na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením
 • na poškození výrobku nadměrným mechanickým opotřebením
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
 • na poškození, kvůli kterému byla na zboží poskytnuta sleva
 • na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. v případě, že je jimi výrobek opatřen
 • na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží
 • na poškození vzniklá používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svým charakterem prostředí (teplota, prašnost, vlhkost, chemické a mechanické vlivy), pro nějž je výrobek určen
 • na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání, řezání atd.)
 • na zboží, které bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

13. Reklamace

Kupující je povinen při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu (poškození, počet apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V dokumentu „Prohlášení o uplatnění nároku na náhradu“ kupující vyplní odstavec B a zaškrtne volbu „odesilateli“. Tímto je reklamace převedena na prodávajícího. Pokud tedy k poškození došlo prokazatelně vinou přepravce (poškozený nebo ztracený balík), reklamační řízení bude přesměrováno na přepravce, bude se řídit jeho reklamačním řádem a příslušnými ustanoveními Občanského, resp. Obchodního zákoníku. O takové zásilce je Kupující povinen sepsat s dopravcem reklamaci a neprodleně, nejpozději do druhého dne tuto skutečnost oznámit e-mailem prodávajícímu na adresu info@fategate.com. Kupujícímu tak vzniká nárok na náhradu, a to buďto vrácením plné částky (včetně poštovného), poskytnutím slevy nebo zasláním nepoškozeného zboží stejného druhu (v případě, že je možné jej znovu zajistit). Další způsoby náhrady – na základě dotazu ze strany kupujícího – jsou na zvážení prodávajícího. Pokud kupující dopravci potvrdí svým podpisem převzetí zásilky v dokladech dopravce, má se za to, že se stavem zásilky souhlasí.

Kupující má právo reklamovat řádně převzaté a u Prodávajícího prokazatelně zakoupené zboží (na žádost je schopen předložit sken/kopii daňového dokladu), pokud vykazuje známky poškození, nedokonalostí, neúplnosti apod. V takovém případě je třeba kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy na info@fategate.com. Zpráva bude obsahovat číslo objednávky nebo daňového dokladu (faktury), popis závady, fotodokumentaci závady a preferovaný způsob náhrady, tzn. znovuzaslání shodného nebo náhradního zboží, vrácení peněz nebo slevu. Po vzájemné dohodě na způsobu doručení zboží zpět Kupující reklamované zboží odešle na adresu Prodávajícího, náklady na odeslání přitom hradí Kupující. V případě uznání oprávněnosti reklamace má Kupující kromě náhrady vlastního předmětu reklamace také nárok na úhradu nákladů s odesláním reklamovaného zboží spojených (ust. § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku). Jako doklad k úhradě nákladů zašle Kupující na adresu info@fategate.com sken nebo fotografii dokladu o odeslání (např. podací lístek) a uvede číslo účtu, kam má být úhrada převedena. Reklamované zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme.

Pokud se smluvní strany po vyřízení oprávněné reklamace dohodnou na zaslání nepoškozeného zboží stejného druhu, náklady na odeslání hradí Prodávající. Pokud se smluvní strany dohodnou na poskytnutí slevy, její výše bude stanovena s ohledem na rozsah zjištěných vad. Po sjednání slevy nemůže již poškození, pro které byla sleva sjednána, být reklamováno. Pokud je reklamace shledána neoprávněnou, bude Kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 200,– Kč a zboží mu bude na jeho vlastní náklady a zodpovědnost zasláno zpět. Nelze reklamovat vady, na které byl kupující prodávajícím dopředu upozorněn a na základě kterých byla již kupujícímu poskytnuta sleva (poškozený obal, poškozené zboží, použité zboží apod.)

14. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které Kupující svou registrací nebo jednorázovou objednávkou bez registrace poskytuje, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Jsou považovány za důvěrné a používány výhradně k uskutečnění plnění smlouvy uzavřené s Kupujícím na dálku. Žádné z poskytnutých osobních údajů nejsou zveřejňovány nebo poskytnuty třetím osobám, s výjimkou smluvních dopravců za účelem distribuce objednaného zboží Kupujícímu. Další informace jsou uvedeny v sekci Bezpečnost a ochrana osobních údajů .

15. Závěrečná ustanovení

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že mu jsou známy informace dle ust. Občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání a poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1818 a § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Právo na odstoupení od kupní smlouvy, obsažené v Bodu 4 obchodních podmínek se nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího ani na individuální objednávky.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Fate Gate pro vyřešení nastalé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Další důležité informace prodávající uvádí v sekci INFO internetového obchodu. Ostatní záležitosti, neřešené obchodními podmínkami nebo doplňujícími informacemi v sekci INFO, se řídí příslušnými nebo všeobecnými právními předpisy, případně jsou předmětem pro individuální dohody obou smluvních stran. Prodávající si vyhrazuje právo výše uvedené obchodní podmínky bez předchozího upozornění změnit.

Obchodní podmínky jsou platné od 10. 2. 2024.

Přihlásit se |  Registrovat